COVID-19 - ROD

WITAMY NA STRONIE

ROD im. A.Domagalskiego

WITAMY NA STRONIE
w Gdyni

ROD im. A.Domagalskiego

w Gdyni
ROD im. A. Domagalskiego
MENU >
Przejdź do treści

COVID-19

W związku z pandemią koronawirusa postanowiliśmy dodać do wyglądu Naszej Strony internetowej kolejny podrozdział o nazwie COVID - 19. Tutaj znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat działalności ogrodu w tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie. Otwierając tą stronę znajdziecie Państwo informację na temat zmian w funkcjonowaniu ogrodu i Zarządu ogrodu oraz decyzji podjętych przez Zarząd Odrodu.
Jednocześnie Apelujemy do Państwa POZOSTAŃMY W NASZYCH DOMACH. To najlepszy i najprostrzy sposób aby przerwać łańcuch roznoszenia się wirusa. Nic nie jest ważniejsze od Państwa życia i zdrowia.

Z ogrodowym pozdrowieniem
Zarąd Ogrodu im. A. Domagalskiego w Gdyni
18.10.2020.

ZASADY PRACY ZARZĄDU W OKRESIE WZROSTU ZAGROŻENIEM
PANDEMIĄ COVID 19


1. Praca Zarządu będzie się odbywać w systemie zdalnym po przez:

- kontakt telefoniczny na numer telefonu 58 774 87 43 oraz 793 825 819,
   od poniedziałku do czwartku w godzinach 1100 do 1500;

- po przez wrzucanie korespondencji do skrzynki zamontowanej na kracie;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro.rod.gdynia@gmail.com;

- za pośrednictwem Poczty Polskiej, kierowania korespondencji na adres:
   Zarząd ROD Antoniego Domagalskiego 81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24;


2. Wyznaczeni członkowie Zarządu Ogrodu, będą pełnili dyżury:

- w każdą środę w godzinach od 1100 do 1600;

- przestaje funkcjonować, do odwołania, wypożyczalnia narzędzi;

- zakup torfu będzie prowadzony na zasadach wcześniejszego zgłoszenia, w sposób opisany
w pkt. 1, przy zamówieniu należy podać numer kontaktowy telefonu, w celu uzgodnienia terminu odbioru torfu;


3. Na terenie ogrodu obowiązuje zakaż organizowania wszelkich imprez, spotkań, szkoleń.


4. Podstawa prawna: Uchwała Nr 295/2020 Krajowego Zarządu PZD z 15 października 2020.

Zarząd.
21.04.2020
Zasady Pracy Zarządu im. A. Domagalskiego w okresie pandemi
koronawirusa, na podstawie komunikatu Krajowej Rady PZD
z dnia 07 kwietnia 2020 roku.
                           

1. Zarząd realizuje swoje zadania po przez pełnienie dwuosobowych dyżurów w godzinach od 1100 do 1400, w każdą środę za wyjątkiem świąt.

2. W każdą środę, obecny jest na terenie biura Prezes Zarządu, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych;

3. W pomieszczeniach zarządu, jednorazowo mogą przebywać dwie osoby, z zachowaniem minimalnej odległości 1,5 m;

4. Wnioski, pisma, skargi od działkowców, kierowane do zarządu, mogą być przekazywane za pomocą poczty, drogą elektroniczną lub wrzucane do skrzynki zawieszonej na drzwiach;

5. Posiedzenia zarządu obywają się w miarę potrzeb, droga obiegową, za pomocą nośników elektronicznych;

6. Zatwierdzenie umów prawa do działki realizuje się po przez:
- poświadczenie notarialne podpisów;
- zatwierdzenia prawa do działki przez zarząd ogrodu, powiadomieniem stron po przez jeden z wymienionych nośników informacji;

7. Niniejszy regulamin nie określa wszystkich zasad pracy zarządu, w okresie trwania pandemii, zadania statutowe jak i bieżące będą realizowane z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.


                                              Prezes Zarządu
15.04.2020

W dniu 15 kwietnia 2020 r. Prezes Polskiego Związku Działkowców wydał Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie funkcjonowania biur rodzinnych ogrodów działkowych PZD  w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii.08.04.2020

Zakaz wjazdów na teren ogrodu.

 W związku z obowiązującymi zakazami, wstrzymuje się wjazdy na teren ogrodu do odwołania.
Osoby posiadające uprawnienia do indywidualnego wjazdu, proszone są o kontakt z numerem telefonu: 793 825 819.

                                                      Zarząd.

07.04.2020

Opłaty ogrodowe w roku 2020

  Zgodnie z uchwałą Nr 44/2020 § 2 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 roku, opłaty ogrodowe, do chwili walnego zebrania, odbywają się na poziomie roku 2019.                                                                                                 I tak:

1. Opłata partycypacyjna    -    0,09 zł/m² działki;

2. Opłata na pokrycie kosztów działalności    -    0,61 zł/m² działki;

3. Opłata energetyczna    -    14,0 zł/ od działki;

4. Opłata za wywóz śmieci     -    80,0 zł/ od działki;

5. Opłata członkowska    -    6,0 zł od działki;                                                               Zarząd.

03.04.2020


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD


W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.

Krajowy Zarząd PZD

3 kwietnia 2020 r.
31.03.2020

Zasady pracy Zarządu w okresie trwania epidemii.

1.  Zarząd Ogrodu, w okresie trwania epidemii pracuje z pominięciem, bezpośrednich kontaktów z działkowcami;

2. Dyżury zarządu trwają w każdą środę tygodnia w godzinach od 1100 do 1600 od dnia 15 kwietnia 2020 roku;

3. Z biurem zarządu, można kontaktować się poprzez:

a)  telefon stacjonarny: 58 77487 43 w godzinach: 1100 – 1600;
b)  telefon komórkowy: 793 825 819  w godzinach: 1100 – 1600;

- za pośrednictwem korespondencji elektronicznej: biuro.rod.gdynia@gmail.com;
- poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki znajdującej się przy drzwiach biura;
- za pomocą korespondencji pocztowej

4.  W okresie trwania epidemii wpłaty, w kasie biura nie będą przyjmowane, wszystkie
     wpłaty należy dokonywać na konto: 84 1440 1026 0000 0000 0039 3592 – Bank PKO,

- zaliczkowa wysokość opłat za działkę w roku 2020, to równowartość kwoty,  jaka została wpłacona w roku 2019;

5. Indywidualne przepustki na wjazd wraz z kluczami, będą do odbioru, w środę od 15 kwietnia po złożeniu stosownych dokumentów;

 6.  Zawiesza się do dowołania wypożyczanie sprzętu;

 7.  Wjazd na teren ogrodu będzie się odbywał na podstawie oddzielnej informacji umieszczonej w gablotach i na stronie internetowej ogrodu;

  8. Na podstawie Uchwały nr 71/2020 § 7 pkt.1 Krajowego Zarządu PZD obowiązuje zakaz dostępu do terenów ogrodu. Na tej podstawie Zarząd wstrzymuje budowę i rozbudowę altan.

   

                                                                                      Zarząd

30.03.2020

Ogłoszenie
Zarządu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. A. Domagalskiego
w Gdyni
w sprawie opłat ogrodowych w 2020r.

Szanowni  Działkowcy! Drodzy sąsiedzi!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych.

Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych: Takich samych jak w roku poprzednim w formie zaliczki na konto nr 84 1440 1026 0000 0000 0039 3592 z dopiskiem zaliczka za rok 2020.

Szanowni Działkowcy! Drodzy Sąsiedzi!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać. Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości.

Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa  wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

Zarząd
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. A. Domagalskiego
w Gdyni

29.03.2020

Czasowe ograniczenia w zasadach korzystania z działek
                              w ROD im. Antoniego Domagalskiego.

1. Osobami uprawnionymi do pobytu na działce jest działkowiec i jego rodzina, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych;

2. Zabrania się korzystania ze wszelkiej infrastruktury ogrodowej;

3. Na alejkach ogrodowych ruch osób pieszych, winien odbywać się z zachowaniem, obowiązujących odległości miedzy osobami – 2m;

4. Na czas trwania epidemii, zakazane są odwiedziny osób trzecich, organizacja imprez na działce. W przypadku powstania naruszeń zasad epidemiologicznych, zarząd ma obowiązek powiadomić stosowne służby.

5. Powyższe zasady mają zastosowanie do ustanowionych, na czas określony, opiekunów działki;

6. Wjazd na teren ogrodu będzie się odbywał na zasadach obowiązujących w latach poprzednich:
w środy od 1000 do 2000 począwszy od 16 kwietnia do 17 czerwca 2020 roku;
- osoby posiadające indywidualny wjazd na teren ogrodów, podlegają tym samym obostrzeniom sanitarnym;

7. Korzystanie z działek nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii.


                                                                     Zarząd

ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN OGRODU

   W nawiązaniu do Regulacji Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku oraz zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, wstęp na teren ogrodu maja jedynie członkowie Związku i ich rodziny, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

                                                           Zarząd.   


24.03.2020

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
- wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem?fbclid=IwAR0nHombCm38vLZE7-UH-zBdBFaX2lhQxyv3g8qGblDmdLbGm8PJ7fzxRgo

źródło: strona www.pzd.pl

17.03.2020

KOMUNIKAT
Prezesa Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie szeregu decyzji organizujących działalność poszczególnych struktur Związku.11.03.2020

ZAWIEDOMIENIE

      Zgodnie z Uchwała Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 roku, następuje przesunięcie terminu walonego zebrania.

Nowy termin zebrania zostanie podany do wiadomości Państwa, w okresie późniejszym.

Opłaty ogrodowe, na poziomie roku ubiegłego, w formie zaliczki, należy przekazać:

do dnia 30 czerwca 2020 roku na konto:

84 1440 1026 0000 0000 0039 3592
z dopiskiem zaliczka za rok 2020.

Opłaty, nie będą przyjmowane w kasie zarządu.

                                                                     Zarząd.

W związku z pojawieniem się w Naszym kraju wirusa COVID-19 (koronawirus) zalecane jest prawidłowa dezynfekcja i mycie rąk. Skuteczną walką z w/w zagrożeniem jest stosowanie do dezynfekcji skóry rąk mydła, oraz środków na bazie spirytusu. Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny udostępnia skuteczny sposób mycia rąk.
ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni
81-533 Gdynia
ul. Grodnieńska 24
tel. 58 774 87 43
Copyright © 2019 ROD im. A. Domagalskiego All rights reserved.
made by DM
Wróć do spisu treści